Trần Thu Hiền

      65

- Tên luận án: Nghiên cứu vãn ảnh hưởng của các tính chất của vữa lên tốc độ gắt dơ tạo ra bởi vì vi sinch vật

3. Ngoại ngữ:

1. Pháp

2. Anh

Mức độ sử dụng: Thành thạo

Mức độ sử dụng: Thành thạo

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công bài toán đảm nhiệm

Từ 11/2007 - 10/2011

Đại học Mỏ non sông Saint Etienne, Pháp

Nghiên cứu vớt sinh

Trường đại học Giao thông vận tải Hồ Chí Minh

Giảng viên

Từ 12/2012 cho nay

Viện nghiên cứu cùng trở nên tân tiến, ĐH Duy Tân, Việt Nam

Cán bộ nghiên cứu và phân tích kiêm giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các chủ đề nghiên cứu và phân tích khoa học đang và sẽ tđắm say gia:

TT

Tên vấn đề nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cung cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nát nhiệm tmê say gia trong đề tài

2. Các công trình xây dựng kỹ thuật vẫn công bố: (thương hiệu công trình, năm công bố, nơi chào làng...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Tạp chí quốc tế

Influence of the intrinsic characteristics of mortars on their biofouling by pigmented organisms: Comparison between laboratory and field- scale experiments

2014

International Biodeterioration & Biodegradation 86, p334-342

Avrami’s law based kinetic modeling of colonization of mortar surface by algae Klebsormidium flaccidum.

Bạn đang xem: Trần thu hiền

2013

International Biodeterioration & Biodegradation 79, p73-80

Influence of the intrinsic characteristics of mortars on the biofouling of Klebsormidium flaccidum.

2012

International Biodeterioration và Biodegradation 70, 2012, p31-39.

Xem thêm: Sjc Giảm, Doji Tăng Nhẹ - Trung Quốc Gây Hại Cho Đồng Usd

2

Hội nghị quốc tế

An in-situ and laboratory study of the effect of the intrinsic properties of mortars on their potential bioreceptivity

2014

Ability in biofouling by Klebsormidium flaccidum of mortars: Influence of the intrinsic characteristics.

2013

Influence des caractéristiques intrinsèques d’un enduit minéral de façade sur son encrassement biologique.