Sloth Là Gì

      344

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ dnth.vn.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Sloth là gì

Sloths have sầu very poor eyesight and hearing, & rely almost entirely on their senses of touch & smell to find food.
Osteoderms are uncomtháng in mammals, but do occur in many xenarthrans (glyptodonts, armadillos, ground sloths).
Lianas also provide access routes in the forest canopy for many arboreal animals, including ants & many other invertebrates, lizards, rodents, sloths, monkeys, và lemurs.
Three-toed sloths are predominantly diurnal, although they can be active sầu at any hour of the day, while two-toed sloths are nocturnal.
Male three-toed sloths are attracted to lớn females in estrus by their screams echoing throughout the canopy.
Mammals are rare but there are still wildcats, wilddogs, sagui monkeys, sloths, skunks, deer, capivara & bats.
On the isl&, the park protects forests, mangroves, monkeys, sloths, caiman, crocodile, và 28 species of amphibians và reptiles.
Despite sloths" apparent defenselessness, predators do not pose special problems: sloths blend in with the trees và, moving only slowly, bởi vì not attract attention.
Các quan điểm của những ví dụ ko diễn đạt quan điểm của các biên tập viên dnth.vn dnth.vn hoặc của dnth.vn University Press tuyệt của những nhà trao giấy phép.

Xem thêm: Lợi Thế Tuyệt Đối

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn dnth.vn English dnth.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message