News Anchor Là Gì

      128

In 1983, electronic slides replaced the film-type that accompanied the news anchor of the various local news programs. Bạn đang xem: News anchor là gì This location began broadcasting a weekday morning newscast in 1997 featuring a news anchor, meteorologist, and photographer based out of there. As he had maintained his position of a news anchor for a long time, people thought he was a trustworthy person. Sterret is an experienced news anchor having worked around the nation with some of the top news talk affiliates. He was also credited with being the first to have a graphic design placed over the shoulder of the news anchor. Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên dnth.vn dnth.vn hoặc của dnth.vn University Press hay của các nhà cấp phép.

{{#message}}

{{message}}

{{/message}} {{^message}}

Vui lòng chọn một phần của bài phát biểu và gõ gợi ý của bạn trong phần Định nghĩa.

{{/message}} Trợ giúp chúng tôi cải thiện dnth.vn dnth.vn

news anchor Chưa có định nghĩa nào. Bạn có thể giúp đỡ!


Bạn đang xem: News anchor là gì

*

*

*

Xem thêm: Hệ Thống Công Thức Môn Tài Chính Doanh Nghiệp (Full), Hệ Thống Các Công Thức Môn Tài Chính Doanh Nghiệp

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập dnth.vn English dnth.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng {{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Cảm ơn bạn đã gợi ý một định nghĩa ! Chỉ bạn có thể nhìn thấy định nghĩa cho đến khi nhóm dnth.vn dnth.vn chấp thuận nó, sau đó những người dùng khác sẽ có thể nhìn thấy định nghĩa này và bỏ phiếu cho nó.

Xem định nghĩa của bạn


*

{{message}}