MỨC THUẾ SUẤT THUẾ TNDN NĂM 2016

      299
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 2694/TCT-CS V/v chính sách thuế.

Bạn đang xem: Mức thuế suất thuế tndn năm 2016

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

“…

3. Áp dụng thuế suất 20% trong thờigian mười năm đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thựchiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiệnkinh tế - xã hội khó khăn;

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thựchiện dự án đầu tư mới, bao gồm: sản xuấtthép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệmnăng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêmnghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triểnngành nghề truyền thống.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, thu nhập của doanh nghiệp quy định tại khoản này được áp dụngthuế suất 17%.

4. Ápdụng thuế suất 20% đối với thu nhập của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, thunhập của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chứctài chính vi mô được áp dụng thuế suất 17%”

“3. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểmcấpphép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy địnhcủa pháp luật về đầu tư. Trường hợp pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp có thay đổi mà doanh nghiệp đáp ứng điều kiệnưu đãi thuế theo quy định của pháp luật mới được sửađổi, bổ sungthì doanh nghiệp được quyền lựa chọn hưởng ưu đãi về thuế suất và về thời gian miễnthuế, giảm thuế theoquy định của pháp luật tại thời điểm cấpphép hoặc theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung cho thời gian còn lại.

Xem thêm: Tỷ Lệ Nghèo Đói Ở Việt Nam Qua Các Năm, Vì Một Việt Nam Không Có Đói Nghèo!

Tính đến hết kỳ tính thuế năm 2015, trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư đang được ápdụng thuế suất ưu đãi 20% quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12được sửa đổi, bổsung theo Luật số 32/2013/QH13 thì kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 được chuyển sang ápdụng mức thuế suất 17% cho thời gian còn lại.”

“3. Thuế suất 20% trong thời gianmười năm áp dụng đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thựchiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thựchiện dự án đầu tư mới: Sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm, tiết kiệm nănglượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêmnghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản;phát triển ngành nghề truyền thống.

Doanh nghiệp thực hiện dự án đầutư mới vào các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế quy định tại các Điểm a, b Khoản này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 áp dụng thuế suất 17%.

4. Thuế suất 20% đối với quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô và kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 áp dụng thuếsuất là 17%.”

- Tại khoản 20, Điều 1Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổsung khoản 2, Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP như sau:

“a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư mà tính đến hết kỳ tính thuếnăm 2013 còn đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp dự án đầu tư đã đượccấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với dự án đầu tư trongnước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốnđầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) nhưng chưa được hưởng ưu đãi theo quy định củacác văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại theo quy định của các văn bảnquy phạm pháp luật đó. Trường hợp đang hưởng ưu đãi theo đầu tư mở rộng thì tiếp tục hưởng ưu đãi theo đầutư mở rộng; trường hợp đang hưởng ưu đãi theo đầu tưmới thì tiếp tục hưởng ưu đãi theo đầu tư mới; trường hợp mức ưu đãi tại Nghị địnhnày cao hơn mức ưu đãi đang hưởng (kể cả trường hợpthuộc diện nhưng chưa được hưởng) thì được chuyểnsang áp dụng ưu đãi theo Nghị định này cho thờigian còn lại.

e) Tính đến hết kỳ tính thuế năm2015 trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tưđang được áp dụng thuế suất ưu đãi 20% quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị địnhnày thì kể từ 01 tháng01 năm 2016 được chuyển sang áp dụng thuế suất 17% cho thời gian còn lại”

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếthành phố Hồ Chí Minh được biết./.

Nơi nhận: - Như trên; - Vụ CST, Vụ PC - BTC; - Vụ PC - TCT; - Lưu: VT, CS (3b).