Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

Kết Quả Hoạt Đông Kinh Doanh

      322

Báo cáo kết quả kinh doanh là hoạt động ko thể thiếu vào bất kỳ doanh nghiệp làm sao. Nó đưa ra kết quả tổng quan tiền của hoạt động marketing để cơ mà từ đó, các đơn vị kinh doanh gồm thể xác định hướng đi phù hợp cho doanh nghiệp của bản thân.

Bạn đang xem: Kết quả hoạt đông kinh doanh


1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì?

2. Làm thế làm sao để lập một bảng báo cáo kết quả hoạt động ghê doanh?

2.1 Một bảng báo cáo kết quả marketing cơ bản tất cả bố cục như sau

2.2 Nội dung với phương pháp lập những chỉ tiêu đến cột 4 “năm nay”


Khái niệm: Báo cáo kết quả hoạt động marketing là báo cáo tài bao gồm tổng hợp, phản ánh tổng quát tháo thực trạng cùng kết quả sale một kỳ của doanh nghiệp cùng bỏ ra tiết cho các hoạt động sale thiết yếu.

Tác dụng: Tất cả những doanh nghiệp đều quan tâm đến việc tối đa hóa lợi nhuận. Vì thế, tất cả những người gồm liên quan từ người sáng sủa lập, người lãnh đạo, người nắm giữ cổ phiếu, trái phiếu của doanh nghiệp đều quan tâm đến từng hoạt động giỏi ít hơn là thực trạng lãi lỗ của doanh nghiệp. Và báo cáo kết quả marketing chính là công cụ hữu ích để đáp ứng nhu cầu đó. lúc nắm bắt được tình trạng marketing lãi lỗ của doanh nghiệp, những nhà quản trị sẽ có thể đưa ra các quyết định quản trị thế nào cho phù hợp góp doanh nghiệp có thể tối đa hóa lợi nhuận.


2. Làm thế làm sao để lập một bảng report kết quả hoạt động ghê doanh?


2.1 Một bảng report kết quả kinh doanh cơ bản gồm bố cục như sau:


*

Bảng báo cáo kết quả gớm doanh

+, Cột 1: Các chỉ tiêu của một bảng report.

+, Cột 2: Mã số của những chỉ tiêu tương ứng.

+, Cột 3: Số hiệu các chỉ tiêu thể hiện của Bản thuyết minh report tài chính.

+, Cột 4: Tổng số phát sinh vào năm báo cáo.

+, Cột 5: Số liệu năm trước.

Kinc doanh hiệu quả hơn với phần mềm quản lý bán hàng dnth.vn khô.vn

Quản lý chặt chẽ tồn kho, đơn sản phẩm, quý khách hàng cùng cái tiền

*


2.2 Nội dung và phương pháp lập những chỉ tiêu đến cột 4 “năm nay”


+, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01): Chỉ tiêu này thể hiện lợi nhuận bán sản phẩm hóa, thành phẩm, bất động sản với cung cấp dịch vụ vào năm của doanh nghiệp. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số gây ra bao gồm TK 511 “Doanh thu bán hàng cùng cung cấp dịch vụ” và TK 512 “Doanh thu bán sản phẩm nội bộ” ghi bên trên sổ loại.

+, Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02): Chỉ tiêu này ghi lại tất cả các hoạt động tạo giảm trừ doanh như như: giảm giá bán sản phẩm cung cấp, chiết khấu thương mại, mặt hàng buôn bán bị trả lại, những loại thuế phải nộp… Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế phát sinh bên nợ TK 511 “Doanh thu bán hàng với cung cấp dịch vụ”; TK 333 “Thuế và những khoản phải nộp công ty nước” vào năm báo cáo trong sổ cái.

+, Doanh thu thuần về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (mã số 10): Chỉ tiêu này được tính bằng giải pháp lấy tổng lợi nhuận bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ trừ đi các khoản giảm trừ lệch giá (mã số 10 = mã số 01 - mã số 02). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số gây ra bên nợ của TK 511 “lợi nhuận bán sản phẩm cùng cung cấp dịch vụ” đối ứng với mặt gồm TK 611 “Xác định kết quả tởm doanh” của năm report.

+, Giá vốn hàng bán (mã số 11): Thể hiện tổng ngân sách trực tiếp để chấm dứt các sản phẩm & hàng hóa dịch vụ đã cung cấp. Số liệu của chỉ tiêu này là lũy kế số tạo nên tất cả TK 632 “giá chỉ vốn hàng bán’ đối ứng với bên Nợ TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ loại hoặc nhật ký sổ mẫu.

+, Lợi nhuận gộp về bán hàng cùng cung cấp dịch vụ (mã số 20): Là phần chênh lệch giữa lợi nhuận thuần từ hoạt động bán sản phẩm cùng cung cấp dịch vụ với giá vốn sản phẩm phân phối (mã số trăng tròn = mã số 10 - mã số 11).

Xem thêm: Công Ty Bia Châu Á Thái Bình Dương (Hà Nội), Công Ty Tnhh Nhà Máy Bia Châu Á Thái Bình Dương

+, Doanh thu hoạt động tài bao gồm (mã số 21): Số liệu của chỉ tiêu này là lũy kế tạo ra bên nợ của TK 515 đối ứng với mặt gồm của TK 91một trong năm báo cáo ghi trên sổ Cái hoặc nhật ký kết sổ dòng.

+, Chi tiêu tài bao gồm (mã số 22): Chỉ tiêu này phản ánh tổng ngân sách tài chính, gồm tiền lãi vay mượn phải trả, chi phí bản quyền, ngân sách hoạt động liên doanh,… gây ra vào kỳ report của doanh nghiệp.

+, Ngân sách chi tiêu lãi vay mượn (mã số 23): Chỉ tiêu này phản ánh ngân sách lãi vay mượn phải trả được tính vào chi phí tài chủ yếu vào kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào Sổ kế toán thù đưa ra tiết Tài khoản 635.

+, giá thành bán hàng (mã số 24): Phản ánh tổng chi phí bán hàng, cung cấp dịch vụ tạo nên trong năm báo cáo.

+, túi tiền quản lý doanh nghiệp (mã số 25): Phản ánh tổng ngân sách quản lý doanh nghiệp tạo ra trong năm báo cáo.

+, Lợi nhuận thuần từ hoạt động sale (mã số 30): Phản ánh kết quả của hoạt động kinh doanh vào năm báo cáo. Chỉ tiêu này được tính theo công thức: mã số 30 = mã số trăng tròn + mã số 21 - mã số 22 - mã số 23 - mã số 24 - mã số 25.

+, Thu nhập không giống (mã số 31): Chỉ tiêu này phản ánh các khoản thu nhập không giống (Sau khi đã trừ thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp), phát sinh trong kỳ report.

+, túi tiền không giống ( mã số 32): Chỉ tiêu này phản ánh tổng những khoản ngân sách khác gây ra trong kỳ báo cáo. Số liệu được căn cứ vào tổng tạo ra bên có của TK 811 đối ứng với mặt nợ TK 911 trong các năm report ghi trên sổ dòng hoặc nhật ký sổ cái.

+, Lợi nhuận khác (mã số 40): Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập khác (sau khí đã trừ thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp) với chi phí khác phát sinh trong kỳ báo cáo. Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32.

+, Tổng lợi nhuận kế toán thù trước thuế (mã số 50): Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận kế toán thù thực hiện vào năm báo cáo của doanh nghiệp trước lúc trừ ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác phát sinh trong kỳ report. Mã số 50 – Mã số 30 + Mã số 40.

+, túi tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (mã số 51): Chỉ tiêu này phản ánh ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạo nên trong năm báo cáo.

+, Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (mã số 52): Chỉ tiêu này phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hoặc thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm report.

+, Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (mã số 60): Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ những hoạt động của doanh nghiệp (sau thời điểm trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp) tạo nên vào năm báo cáo. Mã số 60 = Mã số 50 – (Mã số 51 + Mã số 52).