Horizontal Là Gì

      293
And you can see here on the horizontal axis you"ve got the number of people killed in an attack or the size of the attack.

Bạn đang xem: Horizontal là gì


Và bạn có thể nhìn thấy ở đây trên trục nằm ngang bạn có số người bị giết trong một cuộc tấn công hay qui mô của cuộc tấn công đó.
Among this group it seems to be particularly close to the Zanzibar Butterflyfish (C. zanzibarensis) which has a smaller black blotch and traces of horizontal stripes on the flanks.
Trong nhóm này, nó có vẻ là đặc biệt gần bướm Zanzibar (C. zanzibarensis) có một đốm nhỏ màu đen và dấu vết của các đường sọc ngang trên hai bên sườn.
It is contrasted with horizontal integration, wherein a company produces several items which are related to one another.
Nó tương phản với hội nhập theo chiều ngang, trong đó một công ty sản xuất một số mặt hàng có liên quan với nhau.
In February, Horizontal repeated the success of their first album, featuring the group"s first UK No. 1 single "Massachusetts" (a No. 11 US hit) and the No. 7 UK single "World."
Sang tháng 2, album Horizontal tiếp tục thành công như album trước, với bài hát đứng đầu bản xếp hạng tại Anh "Massachusetts" (xếp thứ 11 tại Mỹ), và bài "World", xếp hạng 7 tại Anh.
The former Japan Post flag consisted of the Hinomaru with a red horizontal bar placed in the center of the flag.
Cờ Nhật Bản (cũ) trước đây bao gồm Hinomaru với một thanh ngang màu đỏ được đặt ở trung tâm của lá cờ.
720p (1280×720 px; also called HD Ready or standard HD) is a progressive HDTV signal format with 720 horizontal lines and an aspect ratio (AR) of 16:9, normally known as widescreen HDTV (1.78:1).
720p (1280×720 pixel; còn được gọi là HD Ready hoặc chuẩn HD) là định dạng tín hiệu HDTV tiến tới với 720 đường ngang và tỷ lệ khung hình (AR) là 16:9, thường được biết đến là HDTV màn hình rộng (1,78:1).
On the obverse was E Pluribus Unum (13 letters), along with 13 stars, 13 horizontal stripes (on the shield on back of the US$1 Dollar Bill), 13 vertical stripes, 13 arrows, 13 olive leaves, and 13 olives.
Trên mặt trái là E Pluribus Unum (13 chữ cái), cùng với 13 ngôi sao, 13 sọc ngang (trên lá chắn trên mặt sau của US $ 1 Đô la Bill), 13 sọc dọc, 13 mũi tên, 13 lá ô liu và 13 ô liu.
My second point is, and I know I don"t have to talk to an audience like this about such a thing, but power is not just shifting vertically, it"s also shifting horizontally.
điều thứ hai tôi muốn nói là và tôi biết mình không phải nói cho những khán giả thế này về một thứ như thế nhưng sức mạnh không chỉ di chuyển theo chiều dọc mà nó cũng di chuyển theo chiều ngang
In some cases, the roots may penetrate deeper into the ground than the height of the tree, or the roots may extend horizontally well beyond the spread of the tree’s foliage.
Trong vài trường hợp, rễ cây có thể ăn vào lòng đất đến độ sâu hơn cả chiều cao của cây, hoặc tỏa ra rộng hơn hẳn tán lá.
A goal is scored when the ball passes completely over a goal line at each end of the field of play between two centrally positioned upright goal posts 24 feet (7.32 m) apart and underneath a horizontal crossbar at a height of 8 feet (2.44 m) — this frame is also referred to as a goal.
Một bàn thắng được ghi khi bóng đi hoàn toàn qua đường cầu môn ở hai đường biên ngang của sân bóng, nằm giữa hai cột dọc được đặt thẳng đứng cách nhau 7,32 m (24 feet) và nằm dưới một xà ngang cao 2,44 m (8 feet).

Xem thêm: #3 Cách Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Agribank Online Nhanh Nhất


The gray wolf has a running gait of 55–70 km/h (34–43 mph), can leap 5 m (16 ft) horizontally in a single bound, and can maintain rapid pursuit for at least 20 minutes.
Sói xám có dáng đi chạy 55–70 km/h (34–43 dặm / giờ), có thể nhảy 5 m (16 ft) theo chiều ngang trong một ranh giới duy nhất, và có thể duy trì sự rượt đuổi nhanh chóng trong ít nhất 20 phút.
Imagine, horizontally you see the reconstructed map of a given year, and vertically, you see the document that served the reconstruction, paintings, for instance.
Hãy tưởng tượng, theo chiều ngang bạn nhìn thấy bản đồ được tái dựng trong một năm bất kỳ được chọn, và theo chiều dọc ,bạn sẽ thấy các số liệu phục vụ cho dnth.vnệc tái dựng đó, chẳng hạn như các bức vẽ.
If you enable this option, you will separate the prednth.vnew area horizontally, displaying the original and target image at the same time. The original is above the red dashed line, the target below it
Nếu bạn bật tùy chọn này, bạn sẽ chia ra ô xem thử theo chiều ngang, hiển thị ảnh gốc và ảnh đích cùng lúc. Ảnh gốc bên trên đường gạch gạch màu đỏ, còn ảnh đích nằm bên dưới nó
So that when there was a sudden accidental discovery by one member of the group, say the use of fire, or a particular type of tool, instead of dying out, this spread rapidly, horizontally across the population, or was transmitted vertically, down the generations.
Thế nên khi một người trong nhóm tình cờ khám phá ra, ví dụ như là cách dùng lửa, hay cách sử dụng một loại công cụ nào đó, khám phá ấy thay vì chìm vào quên lãng thì lại được lan rộng nhanh chóng khắp cả quần thể, hoặc được truyền qua các thế hệ.
Once these levels are identified, horizontal lines are drawn and used to identify possible support and resistance levels (see trend line).
Một khi các mức hồi quy cơ bản này được xác định, các đường nằm ngang được vẽ ra và được sử dụng để nhận định về các mức hỗ trợ và kháng cự có thể xảy ra.
The current national flag of Lesotho, adopted on the 40th anniversary of Lesotho"s independence on 4 October 2006, features a horizontal blue, white, and green tricolour with a black mokorotlo (a Basotho hat) in the center.
Cờ của Lesotho, được thông qua vào ngày kỷ niệm lần thứ 40 ngày độc lập của Lesotho vào ngày 4 tháng 10 năm 2006, có ba màu ngang, trắng và xanh lá cây với một mokorotlo đen (một chiếc nón Basotho) ở giữa.
It’s helpful to take advantage of natural light, try shots from different angles before uploading the best options, and zoom out enough to capture the entirety of a subject, like a horizontal photo that shows the full exterior of a building, or a restaurant dish shot from above.
Có thể hữu ích khi tận dụng ánh sáng tự nhiên, thử chụp từ các góc độ khác nhau trước khi tải lên lựa chọn tốt nhất và phóng đủ to để nắm bắt toàn bộ chủ đề, như ảnh ngang hiển thị toàn bộ bề ngoài của một tòa nhà hoặc một món ăn nhà hàng được chụp từ phía trên.
Those are all attributes that are ever more important in a high-speed, horizontal, networked global economy.
Tất cả những đức tính này thậm chí còn quan trọng hơn trong nền kinh tế mạng lưới toàn cầu đang phát triển nhanh chóng.
Skeletal muscles are called striated because they are made up of fibers that have horizontal stripes when dnth.vnewed under a microscope .
Cơ xương được gọi là cơ có sọc bởi chúng được cấu tạo từ những sợi có sọc ngang khi quan sát dưới kính hiển dnth.vn .
A post-war assessment listed their weaknesses as: No director control for the guns The elevation of the main guns was insufficient Protection against torpedoes was weak The horizontal protection against plunging fire was weak The anti-aircraft defense was negligible They were coal-fired The organisation of the crew, the lighting and the method of transmitting orders were old-fashioned.
Một đánh giá sau chiến tranh đã liệt kê những yếu kém của chúng như sau: Không có hệ thống kiểm soát hỏa lực cho các khẩu pháo Góc nâng của các khẩu pháo chính không thỏa đáng Bảo vệ chống ngư lôi yếu kém dnth.vnệc bảo vệ ngang chống đạn pháo bắn tới yếu kém Bảo vệ phòng không thiếu sót Hệ thống động lực đốt than Tổ chức thủy thủ đoàn, phương thức chiếu sáng và truyền mệnh lệnh theo kiểu cũ.