Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Kinh Doanh

      303
dnth.vn
*
*
*
*

*

Ý nghĩa và chỉtiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn

Việc quản lý và sử dụng vốn hợp lý, tiết kiệmvà có hiệu quả vừa là yêu cầu, vừa là mục tiêu của các nhà quản lý doanhnghiệp. Đây cũng là vấn đề được hầu hết các đối tượng có lợi ích liên quan đếndoanh nghiệp quan tâm và chú ý. Hiệu quả quản lý và sử dụng vốn của doanhnghiệp sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của doanh nghiệp, đến lợi ích kinh tế củacác đối tượng có liên quan.

Bạn đang xem: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp thểhiện qua năng lực tạo ra giá trị sản xuất, doanh thu và khả năng sinh lợi củavốn. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn là đánh giá trình độ, năng lực quản lý vàsử dụng vốn trong doanh nghiệp, thấy được những nguyên nhân và nhân tố tác độngđến hiệu quả sử dụng vốn. Trên cơ sở đó đề ra các quyết định phù hợp.

Các đối tượng tuỳ thuộc mục tiêu quan tâm cóthể chú ý đến hiệu quả sử dụng vốn ở những khía cạnh khác nhau nhưng không xarời cách đánh giá hiệu quả chung.

Để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh,các doanh nghiệp cần phải có một lượng vốn nhất định, bao gồm vốn chủ sở hữu,vốn vay và các khoản vốn chiếm dụng trong thanh toán khác. Doanh nghiệp cónhiệm vụ tổ chức, huy động các loại vốn cần thiết cho nhu cầu kinh doanh; đồngthời tiến hành phân phối, quản lý và sử dụng số vốn hiện có một cách hợp lý, cóhiệu quả cao nhất trên cơ sở chấp hành các chế độ, chính sách quản lý kinh tế -tài chính và kỷ luật thanh toán của Nhà nước. Yêu cầu đặt ra cho các nhà quảntrị là với số vốn đã huy động được, doanh nghiệp phải sử dụng sao cho có hiệuquả nhất, tức là đạt được kết quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Điều đó chothấy, hiệu quả hoạt động tài chính (xét trên góc độ huy động và sử dụng vốn)gắn chặt với hiệu quả sử dụng vốn, có nâng cao hiệu quả sử dụng vốn mới nâng caođược hiệu quả hoạt động tài chính, mới thúc đẩy được hoạt động tài chính pháttriển. Trên một khía cạnh khác, hiệu quả sử dụng vốn lại phản ánh hiệu quả kinhdoanh của doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng vốn càng cao thì hiệu quả kinh doanhcàng cao và ngược lại, hiệu quả sử dụng vốn càng thấp thì hiệu quả kinh doanhcàng thấp.

Bằng việc xem xét hiệu quả sử dụng vốn, cácnhà quản lý có thể đánh giá chính xác khả năng sinh lời và thực trạng tài chínhcủa doanh nghiệp. Tuy nhiên, do những người sử dụng thông tin theo đuổi các mụctiêu khác nhau nên việc xem xét hiệu quả sử dụng vốn cũng được tiến hành theonhiều cách khác nhau. Điều đó vừa tạo ra lợi ích vừa tạo ra sự phức tạp củaviệc nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệpđược thực hiện bằng cách xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về kếtquả hoạt động tài chính hiện hành với quá khứ mà qua đó, người sử dụng thôngtin có thể đánh giá thực trạng tài chính, tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũngnhư những rủi ro trong tương lai, và triển vọng của doanh nghiệp. Qua phân tíchhiệu quả sử dụng vốn, các nhà quản lý đánh giá được hiệu quả kinh doanh, khảnăng sinh lợi và tính ổn định và bền vững về tài chính của doanh nghiệp cũngnhư các nhân tố, các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và khả năngsinh lợi.

Để đánh giá chính xác, có cơ sở khoa học hiệuquả kinh doanh của doanh nghiệp, cần phải xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tíchhiệu quả phù hợp. Hệ thống chỉ tiêu này bao gồm các chỉ tiêu tổng quát (kháiquát) và các chỉ tiêu chi tiết (cụ thể) phản ánh được các mặt biểu hiện khácnhau của hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, hệ thống chỉ tiêu này cũng phản ánhđược hiệu quả sử dụng từng yếu tố, từng loại tài sản, từng loại vốn - kể cảtổng số và phần gia tăng.

Trên thực tế, có khá nhiều cách thức tiếp cậnhiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, và do vậy, có nhiều chỉ tiêu khác nhauphản ánh hiệu quả sử dụng vốn. Tuy nhiên, về mặt tổng quát, để đo lường và đánhgiá hiệu quả sử dụng vốn, các nhà phân tích thường sử dụng các chỉ tiêu phươngpháp sức sản xuất, sức sinh lợi và suất hao phí của vốn dưới đây:

- Hiệu suất sử dụng vốn (Sứcsản xuất của vốn):

Hiệu suất sử dụng vốn là chỉ tiêu phản ánh một đơn vị vốn đầu tưvào kinh doanh đem lại mấy đơn vị kết quả sản xuất đầu ra. Trị số của chỉ tiêucàng lớn, chứng tỏ hiệu quả suất sử dụng vốn càng cao, kéo theo hiệu quả kinhdoanh càng cao. Ngược lại, trị số của chỉ tiêu càng nhỏ, chứng tỏ hiệu suất sửdụng vốn càng thấp, dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp.


Tuỳ theo mục đích phân tích, “Đầu ra phản ánh kết quả sản xuấtkinh doanh” có thể tính theo một trong các chỉ tiêu như: tổng giá trị sản xuất,doanh thu thuần bán hàng, tổng số luân chuyển thuần...; “vốn đầu tư” chính là số vốn đầu tư vào kinhdoanh, biểu hiện dưới hình thái vật chất (tài sản, lao động, tư liệu laođộng...) hay nguồn hình thành vốn (vốn chủ sở hữu, vốn vay).

Xem thêm: Tổng Công Ty Xây Dựng Trường Sơn, Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Trường Sơn

- Khả năng sinh lời của vốn:

Khả năng sinh lời của vốn là chỉ tiêu phản ánh một đơn vị vốn đầutư vào kinh doanh đem lại mấy đơn vị lợi nhuận. Trị số của chỉ tiêu "Khảnăng sinh lời của vốn" càng lớn, chứng tỏ khả năng sinh lợi của vốn càngcao, kéo theo hiệu quả kinh doanh càng cao. Ngược lại, trị số của chỉ tiêu nàytính ra càng nhỏ, chứng tỏ khả năng sinh lợi càng thấp, dẫn đến hiệu quả kinhdoanh không cao.


Tuỳ thuộc vào mục đích phân tích, tử số của công thức "Khảnăng sinh lời của vốn" có thể là lợi nhuận gộp về bán hàng, lợi nhuậnthuần từ hoạt động kinh doanh, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế, lợi nhuận sauthuế, lợi nhuận trước thuế và lãi vay...

- Suất hao phí của vốn:

Suất hao phí (hay mức hao phí) của vốn là chỉ tiêu cho biết: để cómột đơn vị đầu ra phản ánh kết quả sản xuất hay đầu ra phản ánh lợi nhuận,doanh nghiệp phải hao phí mấy đơn vị vốn đầu tư đầu vào. Trị số của chỉ tiêu"Suất hao phí của vốn" tính ra càng nhỏ, chứng tỏ hiệu quả kinh doanhcàng cao và ngược lại, trị số của chỉ tiêu này tính ra càng lớn, chứng tỏ hiệuquả kinh doanh càng thấp.


Ngoài các cách tính trên, khi phân tích hiệuquả sử dụng vốn, các nhà phân tích còn tiến hành so sánh đầu ra phản ánh lợinhuận với đầu ra phản ánh kết quả sản xuất. Với cách so sánh này, các nhà quảnlý sẽ nắm được: để có một đơn vị lợi nhuận, doanh nghiệp phải thu được baonhiêu đơn vị giá trị sản xuất, bao nhiêu đơn vị doanh thu thuần hay bao nhiêuđơn vị luân chuyển thuần, ... Trị số của chỉ tiêu tính ra càng lớn, hiệu quả sửdụng vốn càng cao và ngược lại. Về thực chất, đây là một hình thái biểu hiệnkhác của chỉ tiêu “Sức sinh lợi của vốn” ở trên.

Khi xác định các chỉ tiêu, cần lưu ý rằng:các chỉ tiêu đầu ra phản ánh kết quả sản xuất hay lợi nhuận là kết quả của cảkỳ kinh doanh; còn các chỉ tiêu phản ánh yếu tố vốn đầu tư đầu vào được xácđịnh theo số bình quân của kỳ phân tích. Trị số bình quân của vốn đầu tư đầuvào có thể xác định theo nhiều cách khác nhau; trong đó, xác định theo trị sốbình quân giữa đầu kỳ và cuối kỳ của các chỉ tiêu được sử dụng phổ biến. Để đơngiản, trị số của từng bộ phận phản ánh vốn đầu tư đầu vào dưới hình thái vậtchất (tài sản, tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, số lượng lao động...) haydưới góc độ nguồn vốn (vốn chủ sở hữu, vốn vay, nợ phải trả...) phải được hiểulà trị số bình quân của kỳ phân tích và được tính theo công thức sau:


Trị số bình quân của từng yếu tố phản ánh vốn đầu tư đầu vào

=

Trị số đầu kỳ và cuối kỳ của từng yếu tố

2


Đối với một số yếu tố đầu vào như số lượng lao động bình quân; sốlượng máy móc, thiết bị bình quân;... phải dựa vào thời gian có mặt thực tế để xácđịnh.

Dựa vào các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh tổng quát đã nêu(sức sản xuất, sức sinh lợi, suất hao phí), tuỳ thuộc vào mục đích và nội dungphân tích, các nhà phân tích sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả kinh doanh theotừng góc độ khác nhau. Trên cơ sở đó, cung cấp những thông tin cần thiết chocác nhà quản lý để đề ra các quyết định phù hợp.

Quản lý vốn cố định trong Doanh nghiệp

Quản lý quỹ


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn