Hệ số thanh toán tức thời

      49
dnth.vn
*
*
*
*

*

Khả năng thanh toán là khả năng sử dụng cácnguồn lực của doanh nghiệp để ứng phó đối với các khoản nợ phải trả của doanhnghiệp theo thời hạn phù hợp. Thông qua phân tích khả năng thanh toán có thểđánh giá thực trạng khả năng thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, từ đó cóthể đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, thấy được tiềm năng cũng nhưnguy cơ trong quá trình thanh toán những khoản nợ của doanh nghiệp để từ đó cónhững biện pháp xử lý kịp thời.

Bạn đang xem: Hệ số thanh toán tức thời

Các chỉ tiêu sau được sử dụng để phân tíchkhả năng thanh toán của doanh nghiệp:

- Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (tổng quát):


Hệ số khả năng thanh toán hiện hành

=

Tổng tài sản

Nợ phải trả


Chỉ tiêu này cho biết mối quan hệ giữa tổngtài sản mà doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng với tổng số nợ phải trả (gồm cảnợ ngắn hạn và nợ dài hạn), phản ánh một đồng nợ phải trả được đảm bảo bằng baonhiêu đồng tài sản. Thông thường hệ số này luôn lớn hơn 1, các chủ nợ sẽ yêntâm hơn khi doanh nghiệp có hệ số này cao, nếu yêu cầu doanh nghiệp huy động nợphải trả không được vượt quá 3 lần vốn chủ sở hữu thì hệ số này là 1,33 lần,nếu hệ số này là 2 lần thì tỷ lệ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 1/1, khi hệ sốnày lớn hơn 2 thì càng an toàn cho chủ nợ nhưng đòn bẩy tài chính sẽ thấp...

- Hệ số khả năng thanh toán hiện thời (ngắn hạn):


Hệ số khả năng thanh toán hiện thời (ngắn hạn)

=

Tài sản ngắn hạn

Nợ ngắn hạn


Chỉ tiêu này cho biết nợ ngắn hạn của doanhnghiệp được đảm bảo thanh toán bằng bao nhiêu lần tài sản ngắn hạn hiện có. Đểđảm bảo an toàn trong thanh toán nợ ngắn hạn hệ số này phải lớn hơn 1 hoặc tốithiểu phải bằng 1. Khi hệ số này mà nhỏ hơn 1 chứng tỏ doanh nghiệp đang trong tình trạng mạo hiểmvề tài chính, vì mất cân bằng tài chính.

- Hệ số khả năng thanh toán nhanh


Hệ số khả năng thanh toán nhanh

=

Tiền và tương đương tiền

Nợ ngắn hạn


Chỉ tiêu này cho biết khả năng thanh toánnhanh các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp bằng tiền và tương đương tiền.

Xem thêm: Sach Làm Giàu Nhờ Kinh Doanh Địa Ốc Pdf Full, Làm Giàu Nhờ Kinh Doanh Địa Ốc Ebook Pdf

- Hệ số khả năng thanh toán tức thời


Hệ số khả năng thanh toán tức thời

=

Tiền và tương đương tiền

Nợ quá hạn, đến hạn


Chỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp có khảnăng thanh toán ngay bao nhiêu lần nợ quá hạn, đến hạn các khoản tiền và tươngđương tiền hiện có, đồng thời chỉ tiêu này thể hiện việc chấp hành kỷ luật thanhtoán của doanh nghiệp với chủ nợ.

- Hệ số khả năng thanh toán lãi vay


Hệ số khả năng thanh toán lãi vay

=

EBIT

Lãi vay phải trả


Chỉ tiêu này cho biết bằng toàn bộ lợi nhuậntrước lãi vay và thuế sinh ra trong kỳ có thể đảm bảo cho doanh nghiệp thanhtoán được bao nhiêu lần tổng lãi vay phải trả trong kỳ từ huy động nguồn vốnnợ. Chỉ tiêu này càng lớn thì chứng tỏ hoạt động kinh doanh có khả năng sinhlời cao và đó là cơ sở đảm bảo cho tình hình tài chính của doanh nghiệp lànhmạnh. Ngược lại chỉ tiêu này càng gần 1 thì hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp càng kém hiệu quả. Còn khi chỉ tiêu này mà nhỏ hơn 1 thì cho thấy hoạtđộng kinh doanh đang bị lỗ, thu nhập trong kỳ không đủ bù đắp chi phí.

- Hệ số khả năng chi trả bằng tiền


Hệ số khả năng chi trả bằng tiền

=

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

Nợ ngắn hạn bình quân


Chỉ tiêu này cho biết dòng tiền thuần tạo ratrong kỳ từ hoạt động kinh doanh có thể đảm bảo hoàn trả được bao nhiêu lầntổng dư nợ ngắn hạn bình quân. Nếu trong mỗi kỳ kinh doanh đều tạo ra dòng tiềnlưu chuyển thuần dương sẽ gia tăng dự trữ tiền cho kỳ sau, và lượng tiền nàycàng lớn thì doanh nghiệp càng có tiềm lực tài chính mạnh, ổn định để thanhtoán nợ ngắn hạn cho các chủ nợ. Còn khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt độngkinh doanh âm thì sẽ gây khó khăn trong ứng phó với nhu cầu thanh toán ngắn hạncủa doanh nghiệp, hơn nữa dòng tiền nội sinh này mất cân đối sẽ khiến doanhnghiệp phải tìm đến các dòng tiền dài hạn để ứng phó nu cầu thanh toán ngắnhạn, đó là dấu hiệu không tốt về thanh toán nợ cũng như quản trị dòng tiền.

Khi phân tích khả năng thanh toán của doanhnghiệp ngoài việc tính toán và so sánh một số chỉ tiêu phản ánh khả năng thanhtoán trên các nhà phân tích còn sử dụngchỉ tiêu "Hệ số khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toán" để đánh giá khảnăng thanh toán các khoản nợ trong thời gian tới :


Hệ số khả năng đáp ứng nhu cầuthanh toán

=

Khả năng đáp ứng thanh toán

Nhu cầu thanh toán


Hệ số khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toánđược tính cho cả thời kỳ hoặc cho từng giai đoạn (khả năng đáp ứng thanh toánngắn hạn, khả năng đáp ứng thanh toán dài hạn, khả năng đáp ứng thanh toántháng tới, khả năng đáp ứng thanh toán quí tới...). Nếu trị số của chỉ tiêu> 1, chứng tỏ doanh nghiệp bảo đảm khả năng đáp ứng thanh toán và tình hìnhtài chính là bình thường hoặc khả quan. Trịsố của chỉ tiêu "Hệ số khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toán" càng lớnhơn 1 thì tình hình tài chính doanh nghiệp càng an toàn, vững chắc. Ngược lạikhi hệ số này nhỏ hơn 1, thì an ninh tài chính của doanh nghiệp càng yếu kém,càng rủi ro. Và Khi "Hệ số khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toán" » 0 thì doanh nghiệp lâm vào tình trạng phásản, vì không còn khả năng huy độngnguồn lực tài chính để đáp ứng nhu cầu thanh toán được nữa.. Căn cứ vào các tàiliệu hạch toán liên quan, tiến hành thu thập số liệu liên quan đến các khoản cóthể dùng để thanh toán (khả năng đáp ứng thanh toán) với các khoản phải thanhtoán (nhu cầu thanh toán) của doanh nghiệp, sắp xếp các chỉ tiêu này vào mộtbảng phân tích theo một trình tự nhất định. Với nhu cầu thanh toán, các chỉtiêu được xếp theo mức độ khẩn trương của việc thanh toán (thanh toán ngay,chưa cần thanh toán ngay); còn với khả năng thanh toán, các chỉ tiêu lại đượcxếp theo khả năng huy động (huy động ngay, huy động trong thời gian tới...),trong đó có thể chi tiết theo tháng, quí, 6 tháng, năm...

Để thuận tiện cho việc phân tích, các nhàphân tích có thể lập bảng phân tích nhu cầu và khả năng đáp ứng thanh toán.Trên cơ sở bảng phân tích này, nhà quản lý sẽ tiến hành so sánh giữa khả năngthanh toán với nhu cầu thanh toán trong từng giai đoạn (thanh toán ngay, thanhtoán trong tháng tới, thanh toán trong quý tới, thanh toán trong 6 tháng tới...).Việc so sánh này sẽ cho các nhà quản lý biết được liệu doanh nghiệp có bảo đảmđược khả năng đáp ứng thanh toán trong từng giai đoạn hay không để đề ra cácchính sách phù hợp. Trường hợp doanh nghiệp không bảo đảm khả năng đáp ứngthanh toán (khi các khoản có thể dùng để thanh toán nhỏ hơn các khoản phảithanh toán hay trị số của chỉ tiêu "Hệ số khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toán"

Phân tích mối quan hệ giữa Tài sản và Nguồn vốn

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì?


Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn