HAVEN LÀ GÌ

      272

The family should be a haven of natural affection, but even there, violence and abuse—sometimes terrifyingly brutal—have become commonplace.

Đang xem: Haven là gì

Gia đình phải là một nơi có tình yêu thương tự nhiên, nhưng ngay trong gia đình, sự hung bạo và hành hạ—đôi khi tàn bạo đến đáng sợ—đã trở thành chuyện thông thường.With interest rates near zero and the Federal Reserve fueling investors ” fears , it “s no wonder investors seek gold as a safe haven .Với mức lãi suất gần như bằng không và Cục Dự trữ Liên bang tạo ra những nỗi sợ hãi cho giới đầu tư , thì không có gì lạ khi các nhà đầu tư tìm đến vàng như là nơi trú ẩn an toàn .Chị đã tạo ra một nơi trú ngụ dẫy đầy Thánh Linh trong nhà của mình và chị là ánh sáng cho mọi người trong chi nhánh của chị.Scott, I forbid you from hitting on Ramona, even if you haven” t had a real girlfriend in over a yearBetween 1990 and 2006, New Haven”s crime rate fell by half, helped by a community policing strategy by the New Haven Police and Yale”s campus became the safest among the Ivy League and other peer schools.Từ năm 1990 đến 2006, mức tội phạm xuống còn một nửa nhờ chiến lược cảnh sát cộng đồng của Cảnh sát New Haven và khuôn viên đại học Yale trở thành địa điểm an toàn nhất trong Ivy League.Now , many of these plans will cost money , which is why I “ve laid out how I “ll pay for every dime : by closing corporate loopholes and tax havens that do n”t help America grow .Bây giờ , khá nhiều kế hoạch này sẽ tốn tiền , điều đó khiến tôi có sắp xếp như thế nào tôi sẽ trả tiền mỗi hào – bằng cách đóng kẽ hở công ty và vùng ưu đãi về thuế má đó không giúp Hoa Kỳ phát triển .On the 80th floor of a high-rise in Hong Kong, China, a single sister with physical disabilities—the only Latter-day Saint in her family—created a home that was a haven where she and visitors could feel the influence of the Spirit.Trên tầng thứ 80 của một cao ốc ở Hồng Kông, Trung Quốc, một chị phụ nữ độc thân bị tàn tật —, là người Thánh Hữu Ngày Sau duy nhất trong gia đình của chị— đã tạo ra một mái gia đình làm nơi trú ẩn để chị và những người đến thăm có thể cảm nhận được ảnh hưởng của Thánh Linh.4 For the Protection: In this wicked world, the congregation is a real spiritual refuge —a haven of peace and love.4 Để được che chở: Trong thế gian hung ác này, hội thánh là một nơi ẩn trú thiêng liêng thật sự—một nơi nương náu bình an và đầy yêu thương.

It is the main route between the larger cities of New Haven, Hartford, and Springfield, Massachusetts.Nó là con đường chính giữa các thành phố lớn hơn như New Haven, Hartford, và Springfield, Massachusetts.With a small squadron of ships from Gondor, he led an assault on Umbar in 2980, burning many of the Corsairs” ships and personally slaying their lord during the Battle of the Havens.Năm 2980, với một đội thuyền nhỏ của xứ Gordon, anh tổ chức một cuộc tấn công những kẻ nổi loạn ở Umbar, đốt cháy nhiều tàu thuyền của Corsair và tự tay giết tên lãnh chúa trong trận chiến ở Havens.On October 7, 2001, the United States and NATO then invaded Afghanistan to oust the Taliban regime, which had provided safe haven to al-Qaeda and its leader Osama bin Laden.Ngày 7 tháng 10 năm 2001, Hoa Kỳ và NATO xâm chiếm Afghanistan để lật đổ chế độ Taliban vì đã cung cấp nơi ẩn nấp cho nhóm chiến binh hồi giáo al-Qaeda và lãnh tụ của chúng là Osama bin Laden.Karen Anne Carpenter was born on March 2, 1950, in New Haven, Connecticut, the daughter of Agnes Reuwer (née Tatum, March 5, 1915 – November 10, 1996) and Harold Bertram Carpenter (November 8, 1908 – October 15, 1988).Karen Anne Carpenter sinh tại New Heaven, Connecticut, là con gái của Agnes Reuwer (nhũ danh Tatum) (5 tháng 3 năm 1915 – 10 tháng 11 năm 1996) và Harold Bertram Carpenter (8 tháng 11 năm 1908 – 15 tháng 10 năm 1988).Kvitová was the defending champion in New Haven and made the final once more but was defeated by the rising Simona Halep.Kvitová phải bảo vệ vô địch ở New Haven và đã có trận chung kết một lần nữa nhưng đã bị đánh bại bởi Simona Halep.As he brings more and more animals from the past to inhabit Haven and continues to jump back and forth through North Col, Haven, and the past before the Nemesis Comet hit, he attracts attention from the Triumvirate in North Col and the Shadow Master in Haven.

Anh ta mang nhiều loài vật từ quá khứ đến Haven và du hành đến nhiều thời điểm như Phương Bắc Băng Giá, Haven, hay thời điểm trước khi sao Nemesis đâm vào Trái Đất, anh đã đánh động đến ban Tam Hùng (Triumvirate) ở Phương Bắc Băng Giá và Chúa Tể Bóng Tối (Shadow Master) ở Haven.Say, buddy, not to cast aspersions on your survival instincts or nothing, but haven” t mammoths pretty much gone extinct?Này anh bạn, tôi không phải là chê bai bản năng sinh tồn của anh nhưng hình như voi ma- mút tuyệt chủng rồi đúng không?