Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

FLIP LÀ GÌ

      393
*danh từ
 Flíp (bia trộn rượu pha đường hâm nóng)
 loại búng
 mẫu vụt nhẹ; cú tiến công nhẹ mà đau
 (thông tục) chuyến cất cánh ngắn
*ngoại đụng từ
 búng
 to flip a coin
 búng đồng tiền
 to flip somebody"s ear
 búng tai ai
 đánh nhẹ
 quất vơi (roi), phẩy (quạt); đơ lag (mồi câu)
*nội đụng từ
 nhảy nhảy ngón tay
 quất, vụt
 lớn flip at something with a whip
 vụt roi vào mẫu gì
 to flip up
 (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) tung đồng xu tiền (xem) sấp ngửa để chọn phía bên trong cuộc tranh tài...

Bạn đang xem: Flip là gì

*tính từ
 khiếm nhã, chòng ghẹo nhã, bỡn cợt
saying && slang
 be surprised, freak out
 Mom nearly flipped when I told her we got married.

flip Australian Slang from Babilon 1. giddy, irresponsible, silly person;2. amaze: "The results will flip you";3. become angered or enraged;4. euphemism for the exclamation "Fuck!"
flipv.1) (slang) (D; intr.) ("khổng lồ thua kém one"s mind") to flip over (he flipped over her) 2) (d; intr.) khổng lồ flip through ("lớn go through quickly") (khổng lồ flip through an article)
flip▸ verb1
the wave flipped the dinghy over | the plane flipped on khổng lồ its back: OVERTURN, turn over, tip over, roll (over), upturn, capsize; upkết thúc, invert, knock over; keel over, topple over, turn turtle; archaic overmix.2he flipped the key through the air: THROW, fliông xã, toss, fling, sling, pitch, cast, spin, lob; informal chuông chồng, bung; dated shy.3I flipped the transmitter switch: FLICK, click, snap.Phrases■ flip through THUMB (THROUGH), leaf through, flick through, sklặng through, scan, look through, browse through, dip into lớn, glance at/through, peruse, run one"s eye over.
■ lật
flip horizontal: lật ngang
flip chip
■ chip lệch
flip up window
■ cửa ngõ bật lên được
page flip
■ sự cuộn nhanh hao các trang
spin flip
■ đảo spin

* danh từ - Flíp (bia trộn rượu pha mặt đường hâm nóng)* danh từ - loại búng - mẫu vụt nhẹ; cú tiến công dịu nhưng đau - (thông tục) chuyến cất cánh ngắn* ngoại rượu cồn từ - búng khổng lồ flip a coin ~ búng đồng xu tiền to flip somebody"s ear ~ búng tai ai - đánh nhẹ - quất vơi (roi), phẩy (quạt); đơ lag (mồi câu)* nội rượu cồn từ - nhảy nhảy ngón tay - quất, vụt to flip at something with a whip ~ vụt roi vào vật gì . to flip up - (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) tung đồng xu tiền (xem sấp ngửa để lựa chọn phía bên trong cuộc thi đấu...)
flipflip1
■ verb (flips, flipping, flipped) 1》 turn over with a sudden quiông chồng movement. 2》 move sầu or toss with a quick action. 3》 (flip through) look quickly through. 4》 informal suddenly thua control or become very angry. ■ noun a flipping action or movement. ■ adjective sầu flippant. ■ exclamation informal used khổng lồ express mild annoyance. Phrasesflip one"s lid (or N. Amer. one"s wig) informal suddenly thua kém control or become very angry. OriginC16: prob. a contr. of fillip. ————————flip2■ noun another term for eggnog. OriginC17: perh. from flip1 in the sense "whip up".
I
noun1. an acrobatic feat in which the feet roll over the head (either forward or backward) và return ( Freq. 1) • Syn: somersault , somermix , summersault , summerphối , somersaulting• Derivationally related forms: somersault (for: somersaulting ), somersault (for: somersault ) Hypernyms: tumble Hyponyms: flip-flop2. hot or cold alcoholic mixed drink containing a beaten egg Hypernyms: mixed drink3. a sudden, quichồng movement- with a flip of the wrist- the fish flipped over • Hypernyms: throw4. the act of flipping a coin • Syn: toss• Derivationally related forms: toss (for: toss ) Hypernyms: throw5. a dive sầu in which the diver somersaults before entering the water Hypernyms: dive sầu , diving6.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mua Hàng Bằng Paypal Đơn Giản, Nhanh Chóng, Hướng Dẫn Thanh Toán Bằng Paypal

(sports) the act of throwing the ball lớn another thành viên of your team- the pass was fumbled • Syn: pass , toss• Derivationally related forms: toss (for: toss )• Topics: sport , athletics • Hypernyms: throw Hyponyms: centering , snapII verb1. lightly throw to lớn see which side comes up ( Freq. 3)- I don"t know what to lớn do--I may as well flip a coin! • Syn: toss• Derivationally related forms: toss (for: toss ), tosser (for: toss ) Hypernyms: turn• Verb Frames:- Something ----s- Something is ----ing PP- Somebody ----s something- They flip the coin2. cause khổng lồ go on or khổng lồ be engaged or mix in operation ( Freq. 1)- switch on the light- throw the lever • Syn: throw , switch• Derivationally related forms: switch (for: switch ) Hypernyms: engage , mesh , loông xã , operate Hyponyms: switch on , turn on , switch off , cut , turn off , turn out• Verb Frames:- Sometoàn thân ----s something3. look through a book or other written material- He thumbed through the report- She leafed through the volume • Syn: flick , thumb , riffle , leaf , riff• Derivationally related forms: leaf (for: leaf ) Hypernyms: peruse• Verb Frames:- Somebody toàn thân ----s PP4. toss with a sharp movement so as lớn cause to turn over in the air • Syn: twitch • Hypernyms: move• Verb Frames:- Something ----s- Sometoàn thân ----s- Somebody ----s something5. cause to lớn move with a flick- he flicked his Bic • Syn: fliông chồng • Hypernyms: throw• Verb Frames:- Somebody ----s something6. throw or toss with a light motion- flip me the beachball- toss me newspaper • Syn: toss , sky , pitch• Derivationally related forms: pitch (for: pitch ), toss (for: toss ), tosser (for: toss ) Hypernyms: fling Hyponyms: submarine , lag , throw baông xã , toss back• Verb Frames:- Sometoàn thân ----s something- Somebody toàn thân ----s something PP- The children flip the ball7. move sầu with a flichồng or light motion• Derivationally related forms: flipper • Hypernyms: propel , impel• Verb Frames:- Sometoàn thân ----s something- Somebody ----s something PP8. turn upside down, or throw so as khổng lồ reverse- flip over the pork chop- turn over the pancakes • Syn: flip over , turn over• Derivationally related forms: turnover (for: turn over ) Hypernyms: turn• Verb Frames:- Something ----s- Somebody toàn thân ----s- Somebody toàn thân ----s something- Something ----s something9. react in an excited, delighted, or surprised way- he flipped when he heard that he was accepted into Princeton University • Syn: flip out • Hypernyms: react , respond• Verb Frames:- Somebody toàn thân ----s10. go mad, go crazy- He flipped when he heard that he was being laid off • Syn: flip out • Hypernyms: change• Verb Frames:- Somebody ----s11. reverse (a direction, attitude, or course of action) • Syn: interchange , tack , switch , alternate , flip-flop• Derivationally related forms: flip-flop (for: flip-flop ), switch (for: switch ), tack (for: tachồng ) Hypernyms: change by reversal , turn , reverse• Verb Frames:- Something ----s- Somebody toàn thân ----s somethingIII adjective sầu marked by casual disrespect- a flip answer to serious question- the student was kept in for impudent behavior • Syn: impudent , insolent , snotty-nosed• Similar to: disrespectful• Derivationally related forms: insolence (for: insolent )