Burger Là Gì

      154
meat or other food made inkhổng lồ a round, fairly flat shape, fried và usually eaten between two halves of a bread roll:

Bạn đang xem: Burger là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú dnth.vn.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tín.


If their non-perishable equipment has been confiscated, they will dump the semi-cooked burgers và hot dogs.
Those franchises include many household names, selling burgers and all types of takeaway meals, và services such as photocopying, drain cleaning, picture framing & printing.
People are used khổng lồ eating real food —although, of course, huge amounts of chips và burgers are also eaten.
Clauses 4 & 5 could mean that there are more people selling burgers on dirty old trolleys than on clean new ones.
We anticipate that with the inevitable substantial increase in price there will be a further switch lớn burgers.
In the fairly recent past, we saw a great petition lớn close down a burger and pizza bar because there were always fights outside it.
Các ý kiến của những ví dụ ko diễn đạt ý kiến của các chỉnh sửa viên dnth.vn dnth.vn hoặc của dnth.vn University Press tuyệt của những nhà cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Chức Năng Nhiệm Vụ Của Chi Cục Thuế Được Quy Định Ra Sao? Quyết Định 503/Qđ

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập dnth.vn English dnth.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ và Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語