BOA LÀ GÌ

      232

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ dnth.vn.Học các tự bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Boa là gì

a large, svào snake, found in South and Central America, that kills animals and birds by wrapping itself around them & crushing them
Co-operation with the naval authorities always means the cooperation of the rabbit with the boa-constrictor.
The upheaval in its structures & the dimensions of what it is about lớn absorb will make it a constitutional boa constrictor.
We were told that the bore of the snake would be larger than that of the old snake—it would be quite a boa constrictor of a snake.
The fianc is furious và threatens khổng lồ leave the huntsman if he does not produce a boa, & the huntsman confronts the fox again.
Feather boas have sầu had the reputation of being elegant as well as being considered campy or vulgar apparel.
Các quan điểm của những ví dụ ko miêu tả quan điểm của các chỉnh sửa viên dnth.vn dnth.vn hoặc của dnth.vn University Press tốt của những nhà trao giấy phép.
*

Xem thêm: Game Bạn Sẽ Làm Gì Sau Này? Game Xem Thầy Bói Phán Gì Về Tương Lai Của Bạn

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn dnth.vn English dnth.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message